مکان های باز

محل زندگی

مناطق زندگی مانند غذاخوری ها، مغازه ها و محل سکونت کارکنان، الزامات نظارت تصویری متفاوتی دارند. راه حل نظارت تصویری باید متناسب با صحنه های مختلف سازگار شود.

یکپارچه سازی POS

  • تصاویر ویدئویی و اطلاعات POS مربوطه را می توان از طریق یکپارچه سازی NVR با دستگاه های POS با هم ترکیب کرد
  • اطلاعات POS را می توان ضبط کرد و در فیلم ویدئویی مربوطه نمایش داد

IR هوشمند

  • عملکرد IR هوشمند می تواند سطح درخشندگی را بین اجسام دور و نزدیک متعادل کند
  • تصویر واضح و ثابتی از اجسام متحرک در صحنه های کم نور ارائه دهید

Smart IR ON