پارکینگ

نوآوری هایی برای بهبود کارایی پارکینگ و تجربه کاربری

با افزایش خودروها در جاده ها، نحوه افزایش کارایی پارکینگ و بهبود تجربه کاربری با اولویت بالایی توسط مالکان پارکینگ تعیین شده است.

راه حل پارکینگ نوآورانه ملل دوربین ANPR و تجزیه و تحلیل های ویدئویی را ادغام می کند که رانندگی خودکار به داخل و خارج را بدون تداخل دستی برای بهبود کارایی پارکینگ امکان پذیر می کند. علاوه بر این، هدایت خودرو و مکان یابی خودرو از طریق نقشه الکترونیکی تعبیه شده برای بهبود تجربه کاربر تنظیم شده است.

راه حل نوآورانه پارک ملل دوربین برای شما مناسب است تا نه تنها از ایمنی پارکینگ خود محافظت کنید بلکه تجربه پارک راننده را نیز تقویت کنید.

ورودی و خروجی

راهنمای پارکینگ

استقرار آسان و کاهش هزینه

مکان یابی خودرو

مدیریت پارکینگ

سناریوهای پارکینگ

توپولوژی حل