مراکز تجاری اداری

صندوق

دوربین‎های مداربسته تصاویر HD و دائمی از بخش صندوق تهیه می‎کنند. در این بخش از POS نیز استفاده می‎کنند تا در مواقع ضروری اطلاعات آن را بررسی کنند.

POS

  • تصاویر ویدئویی و اطلاعات پرداخت با اتصال NVR به دستگاه‎های POS در کنار یکدیگر قرار می‎گیرند.
  • اطلاعات پرداخت بر روی تصاویر ثبت و ضبط می‎شوند.