مراکز تجاری اداری

فروشگاه‎

بخش مرکزی مرکز خرید فروشگاه‎های آن است. هرگونه حرکت مشکوک و تغییری در قفسات باید به دقت تحت نظر باشند. پس ارائه راهکارهای حفاظت و ایمنی دقیق امری ضروری است.

راهرو

  • تنها مناطق اصلی تحت نظارت قرار می‎گیرند.
  • تصاویری با جزئیات بیشتر از این مناطق ارائه می‎شود.