فروشگاه ها

ورود

چالش های سناریو

Footfall: بدانید چه زمانی و چند نفر به فروشگاه می آیند

حفاظت بدون سرنشین: چگونه از فروشگاه ها در ساعات غیر اداری محافظت کنیم؟

ارزش های راه حل

  • حفاظت محیطی
  • مردم در حال شمارش