فروشگاه ها

دفتر

چالش های سناریو

باید همیشه در فروشگاه باشد

استفاده از آن پیچیده است

ارزش های راه حل

  • آسان برای استفاده؛ هزینه آموزش را کاهش می دهد
  • هشدار اولیه موثر برای کاهش خطر رویداد امنیتی