فروشگاه ها

طبقه فروشگاه

چالش های سناریو

چگونه ضرر و زیان ناشی از دزدی، سرقت و غیره را کاهش دهیم؟

محبوب ترین منطقه در فروشگاه کدام است؟

چگونه می توان اثربخشی بازاریابی را بهبود بخشید؟

ارزش های راه حل

نظارت بدون نقاط کور