فروشگاه ها

اتاق فروشگاه

چالش های سناریو

چگونه از اموال خود به خصوص در شب محافظت کنیم؟

ارزش های راه حل

  • ویدئوی نظارتی با کیفیت بالا شواهد بصری را به موقع ارائه می دهد
  • به طور موثر از سرقت داخلی جلوگیری می کند